กำหนดการ
 • สมัครและส่งบทคัดย่อ : 28 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2561

 • ประกาศรายชื่อบทคัดย่อ : 20 มิถุนายน 2561

 • ส่งบทความฉบับเต็ม : 20 มิถุนายน - 17 สิงหาคม 2561

 • ลงทะเบียน และชำระเงิน : 20 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2561

 • ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ : 17 สิงหาคม 2561

 • กำหนดการจัดประชุมวิชาการ : 7 กันยายน 2561


กลุ่มสาขาวิชาที่นำเสนอ
 • กลุ่มวิศวกรรมโยธา : CE
 • กลุ่มวิศวกรรมไฟฟ้า : EE
 • กลุ่มวิศวกรรมอุตสาหการ : IE
 • กลุ่มวิศวกรรมเครื่องกล : ME
 • กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์ : AR
 • กลุ่มวิจัยสถาบันและวิจัยในชั้นเรียน : RL
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ST

ประเภทของการนำเสนอผลงาน

Oral Presentation

การนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) ด้วย Power point และใช้เวลาในการนำเสนอเรื่องละ 10 นาที ซักถาม 5 นาที

Poster Presentation

การนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) โดยการจัดทำโปสเตอร์ตามรูปแบบที่กำหนดและยืนประจำที่โปสเตอร์ในเวลาที่กำหนดเพื่อนำเสนอผลงาน


อัตราค่าลงทะเบียน
 • อาจารย์ และบุคคลทั่วไป

  • บทความที่ 1 : 2,500 บาท

  • บทความที่ 2 : 1,500 บาท

  • บทความที่ 3 ขึ้นไป : ไม่มีค่าลงทะเบียน

 • นักศึกษา และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  • บทความที่ 1 : 1,500 บาท

  • บทความที่ 2 : 1,000 บาท

  • บทความที่ 3 ขึ้นไป : ไม่มีค่าลงทะเบียน

 • สำหรับผู้ลงทะเบียนโดยไม่นำเสนอบทความ

  • 800 บาท


รวมกระเป๋า เอกสาร อาหารว่าง และอาหารกลางวัน


ช่องทางชำระเงิน
Responsive image
เลขที่บัญชี

437-0-82457-5

ชื่อบัญชี

Faculty of Engineering ESTACON 2018


Card image
สถานที่จัดกิจกรรม

อาคาร 50 ปี เทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น (อาคาร 18)


คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
150 หมู่ 6 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ (043) 338 869 | โทรสาร (043) 338 870
สายตรงฝ่ายวิชาการ โทร. 088-5576792 | อีเมล academic.research7@gmail.com

Copyright © 2018 · All Rights Reserved · EKAPHONG